Právě se nacházíte:

Kurzy pro celý svět

Nenadálá událost s únikem nebezpečné chemické látky se sice může uskutečnit na území jednoho státu, ale svým rozsahem a ohrožujícími účinky může přerůst do mezinárodního měřítka. Je nutné sjednocovat metodiku postupu při řešení události s únikem chemické látky, pravidelně se vzdělávat a informovat o nových postupech, přístrojovém vybavení, metodikách. K tomuto účelu slouží kurzy pořádané pod hlavičkou mezinárodních institucí, organizací pro zákaz chemických zbraní OPCW a NATO, ve kterých lektoři Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „Institut“) mají již svoji tradiční a nezastupitelnou roli.

Školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky chemických zbraní tvoří již tradiční pilíř výcvikových akcí Institutu. K základním aktivitám Institutu patří spolupráce s mezinárodními institucemi Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a Severoatlantickou aliancí (NATO), v jejichž garanci jsou kurzy pořádány. Mezinárodní výcvik ochrany proti chemickým zbraním ve vyšší pokročilé úrovni se v Institutu uskutečňuje každoročně již 11 let. Letos proběhl ve dnech 21. až 25. května 2012 pod hlavičkou OPCW a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jakožto českého národního úřadu. 

Zastoupeny byly tyto země: Alžírsko, Kamerun, Indie, Jordánsko, Madagaskar, Malajsie, Maroko, Namibie, Paraguay, Srbsko a Ukrajina. Dvanáctým účastníkem byl pozorovatel OPCW původem z Číny, který přijel na český kurz s cílem nejen kurz absolvovat, ale též pochopit jeho strukturu a organizační zázemí, jelikož český kurz je známý svou kvalitou a vyrovnaným poměrem teorie/praxe/zapojení účastníků do vlastního cvičení.
 
Teorie i praxe
Program kurzu sestává ze tří hlavních bloků: teoretických přednášek, praktických cvičení a závěrečného cvičení, ve kterém účastníci komplexně řeší mimořádnou událost s únikem bojové chemické látky. 
 
Praktická cvičení probíhají dva dny a ve spolupráci s lektory se trénuje například použití ochranných protichemických oděvů, dále detekce chemické látky, odběr vzorků, dekontaminace a zásady pobytu v nebezpečné zóně. Zde je kladen důraz nejen na správné nacvičení jednotlivých činností, ale také na koordinaci týmů, určení komunikačních signálů a roli jednotlivých členů v týmech. 
 
Zásadní důraz je kladen na skutečnost, aby každý jednotlivec pochopil princip komplexního řešení mimořádné události s únikem nebezpečné látky a správnou posloupnost činností od prvotní detekce nebezpečné látky až po závěrečnou dekontaminaci.
 
Program celého pokročilého kurzu byl koncipován takovým způsobem, aby účastníci při závěrečném výcviku byli schopni zvládnout mimořádnou událost s únikem bojové chemické látky. 
 
Jak to na takovém kurzu probíhá, můžete vidět na: 
 
Výcvik lektorů ve Vyškově -  First responders trainers course (NATO) 
 
Další kurz, na kterém odborníci z Institutu každoročně spolupracují je Mezinárodní výcvik instruktorů, příslušníků záchranných sborů v oblasti CBRN (CBRN =chemické, biologické, radiologické a jaderné látky).  Letos v červnu se ve výcvikovém středisku ve Vyškově uskutečnil již 3. Ročník.
 
Instruktoři Institutu ochrany obyvatelstva se podílejí na přípravě a realizaci tohoto kurzu, zajišťují přednášky v oblastech detekce, dekontaminace, ochranných protichemických oděvů a organizace a řízení zásahu na místě havárie nebezpečné látky. Prezentace jsou zajištěny nejen na teoretické bázi, ale účastníci též zhlídnou praktické ukázky. Výjezdová mobilní laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva s detekční technikou doplňuje výklad v oblasti detekce, účastníci se seznámí s komplexním systémem detekce a identifikace nebezpečných látek a s metodikou stanovení nebezpečných látek pomocí přenosných spektrofotometrů, infračervené a rentgen-fluorescenční spektrometrie. Velký zájem je každoročně o přenosné chemické laboratoře. 
 
Závěrem
Institut byl v letošním roce oceněn delegátem OPCW plaketou za 15letou spolupráci, čímž se stal v rámci OPCW nejdéle spolupracující organizací. 
 
Kurzy pořádané v Institutu jsou každoročně hodnoceny velmi pozitivně jak ze strany účastníků, tak pořádajících organizací. Hlavním přínosem pro Institut a celý Hasičský záchranný sbor ČR je skutečnost, že znalosti získané v České republice se prostřednictvím absolventů kurzů dále šíří do jejich domovských zemí, a tak v konečném důsledku přispívají ke zvýšení celosvětové chemické bezpečnosti.  
 
Podklady poskytla: pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, foto archiv autorky